När vi har erkänt universums högre kraft uppstår den självklara frågan: «Hur kan vi kontakta eller få tillgång till den»? Om det finns en högre visdom eller djupare kunskap än vi normalt upplever, borde vi genom att kontakta den kunna motta värdefull vägledning om hur vi ska leva i den här förvirrande världen. Detta gick upp för mig för några år sedan när jag påbörjade min resa mot ljuset. Sedan dess har jag upptäckt att den kunskap och kraft som finns inom oss kan nås genom det som vi i vardagen brukar kalla intuition.

Om vi lär oss att kontakta, lyssna till och ha tillit samt följa vår intuition. Så har vi direkt kontakt med vår egen och universums högre kraft och kan låta den bli vår vägledare. Det här står i rakt motsatsförhållande till hur vi har fått lära oss att leva i den gamla världen. I vår västerländska civilisation har vi lärt oss att beundra och till och med dyrka vår logiska och rationella sida och att avfärda, förringa eller förneka vår intuition. Men vi erkänner att djuren kan förstå saker som ligger långt utanför deras rationella förmåga.

Det kallar vi för instinkt. Det är ett mysterium som inte går att förklara logiskt, så vi rycker på axlarna och avfärdar det som något mycket underlägset vårt storslagna mänskliga förnuft.

Vår kulturs hela värdesystem bygger på tron att den rationella principen är överlägsen och till och med utgör den högsta sanningen. Den västerländska vetenskapstraditionen har blivit vår religion. Vi lär oss i tidig ålder att försöka vara förnuftiga, logiska och konsekventa, att undvika känslomässiga
irrationella uppträdanden och att undertrycka våra känslor. I bästa fall anser vi att känslorna är dåraktiga och till besvär och ett tecken på svaghet. I sämsta fall befarar vi att de ska hota själva grundvalarna för vårt civiliserade samhälle.

Eftersom de vetenskapliga metoderna är ett användbart verktyg för vårt ego, det medvetna sinnet och den vänstra hjärnhalvan har blivit en form av religion i det moderna samhället, blir allt som är ovetenskapligt ytterst suspekt och på gränsen till kätterskt. Det är ironiskt att de största vetenskapliga upptäckterna, från Arkimedes till Einstein, kom från vår egen och universums högre kraft, det undermedvetna och den högra hjärnhalvan och detta sammantaget visade sig genom intuitionen, medan upptäckaren slumrade, drömde, badade eller tänkte på annat.

I den meningen är vårt sanna jag och den högra hjärnhalvans intuitiva kapacitet överordnad den vänstras logiska slit, men båda sidorna utgör tillsammans en större helhet än summan av de båda separata delarna, precis som vetenskap och intuition.

Våra etablerade religiösa institutioner understöder denna rädsla för det okända intuitiva, ickerationella jaget som består av vårt sanna jag, det undermedvetna samt den högra hjärnhalvan. Fastän de en gång i tiden grundade sig på en medvetenhet om den kosmiska kreativitet som finns i allt liv, hyllar många religioner denna princip i ord men inte i handling.

Istället försöker de styra sina anhängares uppträdande med utförliga regelsamlingar, som går ut på att rädda människor från deras djupt liggande, irrationella och i grunden syndiga natur.

Många psykologiska skolor anser att människans mörka och farliga instinkter måste tyglas. Enligt det synsättet är det bara våra rationella egenskaper som kan besegra den här mystiska kraften och kanalisera den till hälsosamma och konstruktiva aktiviteter.

I allmänhet är människor i mindre tekniskt utvecklade samhällen mycket medvetna om och hyser stor respekt samt tillit för den intuitiva sidan av tillvaron. Varje detalj i deras dagliga liv bygger på en stark känsla av samband med den skapande kraften. Det är det faktum att de saknar teknisk utveckling som har bidragit till att de så småningom har gått under eller uppslukats av den moderna civilisationen.

Två exempel som de flesta känner till är de ursprungliga amerikanska, afrikanska och kulturerna. Båda de här grupperna krossades genom kontakten med den västerländska civilisationen. Trots det kan man nu börja skönja en stark respekt för och uppskattning av indianerna, de ursprungliga amerikanerna. Och den afrikanska kulturen, som fördes till den amerikanska kontinenten med våld, har troligen genom sin styrka gjort mer än någon annan kultur för att hålla intuitionen vid liv
i vårt samhälle.

Det verkar som om vi har blivit allt räddare för vår intuitiva sida allt eftersom vår rationella förmåga har utvecklats. Vi har försökt tygla den här mörka kraften genom att skapa diktatoriska regelsystem som definierar vad som är rätt och fel, bra och dåligt, lämpligt och olämpligt. Vi rättfärdigar den här
stelbenta livssynen med att skylla allt på vår irrationella natur från våra personliga känslomässiga problem till sociala missförhållanden som drogmissbruk, kriminalitet, våld och krig.

När vi har accepterat det faktum att det finns en högre kraft i inom oss som meddelar sig med oss genom vår intuition, står det klart att våra personliga problem och alla missförhållanden i världen faktiskt orsakas av att vi inte använder oss av vår intuitiva kunskap. Ju mer vi misstror och undertrycker vårt inre sanna jag, desto troligare är det att de ger sig till känna i förvanskad form.

Med andra ord orsakas problemen inte av att våra irrationella känslor har fått fritt spelrum. Både våra personliga och samhällets problem är istället ett resultat av att vi är rädda för och undertrycker vårt sanna jag och vår intuition.

Vår rationella intelligens är som en dator den bearbetar information och gör logiska slutsatser. Men
den rationella intelligensen är begränsad, genom att den bara kan bearbeta den information den får
direkt. Med andra ord kan vår rationella intelligens bara arbeta med de direkta erfarenheter som var och en av oss gör under vår livstid.

Den intuitiva intelligensen å andra sidan verkar ha tillgång till en obegränsad informationskälla. Den verkar ha förmåga att kontakta ett förråd av djup kunskap och visdom. Den kan också sortera den här informationen och förse oss med precis det vi behöver vid rätt tillfälle. Fastän meddelandena inte
alltid är fullständiga, utan kommer en bit itaget, får vi veta hur vi ska handla om vi lär oss att sätta samman bitarna. När vi lär oss att förlita oss på den här vägledningen flyter livet utan ansträngning. Våra liv, känslor och handlingar flätas harmoniskt samman med alla andras.

Det är som om var och en av oss spelade var sitt instrument i en stor symfoniorkester som dirigeras av allas inre intelligens. Om vi spelar vår stämma utan att ta hänsyn till dirigentens anvisningar eller resten av orkestern uppstår kaos. Om vi försöker rätta oss efter alla andra istället för dirigenten
blir det omöjligt att åstadkomma harmoni det finns alldeles för många människor som alla spelar olika stämmor. Vårt intellekt kan inte handskas med så mycket information på en gång och bestämma sig för vilken ton som passar bäst i varje ögonblick. Men om vi känner efter vad dirigenten anvisningar är och följer hans anvisningar kan vi uppleva glädjen i att spela vår egen unika stämma, som kan höras
och uppskattas av alla. Samtidigt upplever vi att vi är en del av en större, harmonisk helhet.

När vi tillämpar den här liknelsen på våra egna liv förstår vi att de flesta av oss aldrig har insett att det finns en dirigent. Vi har levt så gott vi har kunnat och bara använt oss av vårt intellekt för att förstå våra liv och lista ut hur vi ska handla på bästa möjliga sätt. Om vi är ärliga mot oss själva erkänner vi villigt att vi inte kan skapa stor musik genom att enbart lyda vår rationella intelligens. Kaoset och dissonansen i våra liv och i världen visar verkligen hur omöjligt det är att leva på det viset.

Genom att kontakta intuitionen och låta den bli vår vägledare tillåter vi dirigenten att inta sin rättmätiga plats som orkesterledare. Vi kommer inte att förlora vår personliga frihet, utan snarare få det stöd vi behöver för att uttrycka vår personlighet. Dessutom får vi uppleva glädjen i att vara
en del av en större skapande kraft.

Jag har egentligen alltid primärt lyssnat till min egen intuition när det gäller vad jag ska göra eller vad som är nästa steg för mig, det började redan för 30 år sedan långt innan jag ens var medveten om att jag faktiskt lyssnade till min intuition och min inre vägledning, men de senaste 15 åren har jag uteslutande använt intuitionen som min vägledare i livet.
Intuitionen kommer till mig genom att ibland vara stilla och lågmäld, men den kan vid vissa tillfällen att vara ganska stark och uttrycks full. I situationer när jag står i en valsituation, så brukar jag
vända uppmärksamheten inåt och be om väg ledning från sanningen inuti mig själv. Ibland
kommer svaret i form av ett ord, en bild, en känsla eller genom att jag helt enkelt bara vet vad jag ska göra. Ibland kommer svaret snabbt och ibland kan det ta lite längre tid innan Min inre sanning är
redo att svara.

Jag förstår inte helt och fullt hur intuitionen kan fungera på ett så underbart sätt, men jag vet bestämt genom mina erfarenheter och iakttagelser och genom det gensvar jag får från alla de människor jag har arbetat med, att den fungerar. Och jag förstår att ju mer jag litar på och följer min inre röst,
desto lättare, rikare och mera spännande blir mitt liv. Det är alltid en djup källa till glädje att tillåta sanningen att vägleda mig och att ge mig vad jag verkligen behöver, i stället för att följa mina egna fixa idéer, ambitioner eller förutfattade föreställning ar kan jag ibland ställa en direkt fråga till
min intuition och sedan släppa frågan och överlämna till min inre sanning att komma tillbaka med ett svar. Många gånger märker jag att det är när jag släpper taget i stället för att kämpa för att få saker att hända som saker verkligen händer av sig själva på ett mera kärleksfullt och kreativt sätt än vad jag någonsin skulle ha kunnat föreställa mig.

Intuitionen är en form av öppenhet och lyssnande till livet, som successivt tränas upp genom meditation och stillhet. Att börja lyssna och förstå de budskap du får i livet är nog ett av de bästa hjälpmedel som du har. Det är ungefär som att du börjar känna att det finns någon ting som är med
dig i livet och som du kan kommunicera med. Du kan bara skicka ut de frågor, som du har i livet och säga: Hur ska jag göra nu? Sedan är det bara och vänta så kommer det alltid ett svar. Svaret kanske inte kommer i form av ord, men det kommer ändå ett tydligt svar. Lyhördheten blir allteftersom
mer nyanserad och du hör finare och finare budskap. I början lyssnar du inte så bra och det är också anledningen till varför människor drabbas av hårdare och hårdare smällar för att vakna upp.

Livet är egentligen ganska enkelt. I varje ögonblick har du en möjlighet att välja mellan att säga «ja» eller «nej» till att lyssna till din intuition, till din inre sanna röst, till existensen inuti dig själv. När du säger «ja», så har du kontakt med din inre sanning och du får näring, kärlek, glädje, stöd och
inspiration. När du säger «nej», så skapar du en separation från livet och börjar skapa drömmar och förväntningar om hur det borde eller skulle vara. Då börjar du att leva i minnena av det förflutna eller i drömmarna om framtiden precis som om någon annan tid än här och nu skulle kunna göra oss verkligt lyckliga och tillfredsställda.

Att följa din intuition är att lära dig att leva utifrån ditt inre sanna jag, från din inre essens och autentiska jag, från sanningen inuti dig själv. Att följa din intuition är att lära dig att leva din egen sanning.

Att följa intuitionen är att vara styrd inifrån dig själv och din egen inre sanning, i stället för att vara styrd utifrån av yttre krafter eller av andra människors åsikter och förväntningar. Genom att kontinuerligt lära dig att lyssna till kärlekens och sanningens röst i ditt eget hjärta och varande, så vet du alltid vad som är sanningen i en situation. Genom att lyssna till sanningen i ditt eget hjärta, så kan du också se situationen i kärlekens ljus och genom att lyssna till sanningen i ditt eget inre varande, så kan du se situationen i samhörighetens och helhetens ljus.

Att följa din intuition är att lära dig att leva utifrån ditt inre sanna jag, från din inre essens och autentiska jag, från sanningen inuti dig själv. Att följa din intuition är att lära dig att leva din egen sanning. Att följa intuitionen är att vara styrd inifrån dig själv och din egen inre sanning, i stället för att vara styrd utifrån av yttre krafter eller av andra människors åsikter och förväntningar. Genom att
kontinuerligt lära dig att lyssna till kärlekens och sanningens röst i ditt eget hjärta och varande, så vet du alltid vad som är sanningen i en situation. Genom att lyssna till sanningen i ditt eget hjärta, så kan du också se situationen i kärlekens ljus och genom att lyssna till sanningen i ditteget inre varande, så kan du se situationen i samhörighetens och helhetens ljus.

Intuitionen kan väl närmast definieras som en process genom vilken du utför din egen terapi. I denna terapeutiska process är det din egen intuition, din egen inre sanna röst, som är terapeuten. Intuitionen är som att ge ditt autentiska jag, ditt sanna jag, din inre essens, möjligheten att tala ärligt och uppriktigt till dig med överenskommelsen att du kommer att lyssna. Det förefaller som om intuitionen är skräddarsydd för att du ska kunna orientera dig i livet i olika situationer.

Vare sej du med förnuftet «tror på» intuitionen eller inte, är det uppenbart att du baserar en stor del av ditt liv på intuitiva beslut, och särskilt då i livsavgörande faser. Ett första steg mot en ökad tillit till den egna intuitionen är att helt enkelt bara uppmärksamma alla de olika tillfällen då du till vardags handlar intuitivt, oftast utan att ens tänka på det. Vardagens rutiner, att köra samma väg till arbetet eller till skolan, utföra samma ritualer i hemmet, ställer inte stora krav på vår förmåga att fatta beslut. Men när det gäller viktiga val eller beslut angående arbete, bostad eller relationer, är det många som känner sig dåligt rustade att välja det rätta.

Det beror på att du i de flesta fall under den tidiga skolgången utvecklade logiken och resonemanget, du lärde dig att tänka snarare än att känna dig genom livet. Det sanna jagets intuitionskapacitet
lämnades att tyna bort, undervärderad, obeaktad och i stor utsträckning oanvänd. Så du navigerar
genom livet med enbart ditt ego till hjälp som kompass, för att väga faktorer mot varandra och jonglera med variabler.

Få människor litar till fullo till sitt inre system som vägvisare. När du börjar att lära dig att lita på din intuitiva kapacitet först då, när du har förstått ditt sanna jags kraft och upptäckt hur och när och varför det fungerar, först då kommer du att veta var du kan hitta den stilla rösten inom dig, först då
kommer du att lära dig hur du ska lyssna. Först då börjar du att lita på din intuition som då öppnar dörrar till kreativitet, vägledning, klarhet och instinktiv handling, du blir då varsamt ledd genom livet.

När du utför en handling kan du ibland få en känsla av att det är något som inte stämmer. Något känns fel fast du vet inte vad. Du kan inte sätta fingret på något konkret, men om du har den minsta möjlighet så hejdar du dig för att låta alla detaljer hinna smälta samman till en helhet, ett mönster, så
att bristen / disharmonin blir tydligare. Din förhoppning är då förstås att bristen ska bli så pass tydlig att till och med ditt analyserande förnuft ska klara av att fånga den, eller någon av dina inlärda rutiner ska kunna tillämpas för att åtgärda den.

Även i mötet med en annan människa får du stundtals denna känsla av att det är något som inte stämmer. Det kan då gälla en relation du har till andra, som till exempel att när det på något oklart sätt uppstått en fnurra på tråden, att ni missförstått varandra, att era känslor inte är samstämda.
Men det kan alternativt vara något hos den andra som inte stämmer, något i hans eller hennes framträdande, som att han eller hon säger en sak men ser ut att mena det rakt motsatta, eller uppvisar motstridiga beteenden, eller uppträder känslomässigt paradoxalt fast utan att du får grepp om hur. Också här försöker vi armbåga oss till en paus så att vi kan stanna upp för att alla intryck ska få en chans att samla sig till en helhet och därmed i bästa fall synliggöra det som inte stämmer.

En variant är när du plötsligt får en känsla av «att vara inne på fel spår», Du är kanske i färd med att lösa ett problem, genomföra ett projekt, nå ett mål med en viss handling eller att försöker förstå en annan människas agerande eller känslor. Och med ens känner du dig vara inne på fel spår utan att kunna peka på vad denna känsla grundar sig på. Ytterligare en variant är känslan av att det inte är rätt tidpunkt att utföra en handling, säga något, ta en viss kontakt, uttrycka en bestämd känsla, försöka uppnå ett särskilt mål. Även om allt rent förnufts mässigt verkar vara riktigt så finns där en
diffus tvekan att själva tidpunkten är fel. I alla ovanstående fall fungerar intuitionen som ett redskap för felsökning.

Intuitionen kan emellertid lika ofta vara en bekräftelse på att något stämmer, eller till och med vara ett framhävande, en blixt från en klar himmel av att det stämmer i ett visst sammanhang. När du åker skidor, rider, gör en arbetsuppgift på arbetet, ett studiearbete, lagar en maträtt, är tillsammans med
barnen eller med din partner så kan du få nästan en helig känsla av att «allt stämmer». Detta är inte nödvändigtvis begränsat till enstaka handlingar utan kan ibland gälla hela världen, som när du vaknar en morgon och alla bekymmer förefaller oväsentliga. Du befinner dig i en total harmoni
med allting.
Något liknande inträffar ibland i våra famlande försök att förstå omvärlden och oss själva. Oväntat faller alla bitar på plats. Det som alldeles nyss föreföll kaotiskt, förvirrande och fragmentariskt,
framträder med ens allt som ett helt sammanhang. Du får ett ögonblick av klarsyn, en aha-upplevelse.

Också här finns en variant, nämligen att när du trevande och osäkert prövar olika lösningar på ett problem, olika vägar till ett mål eller olika iscensättningar av ett projekt. Utan att veta varifrån det kommer grips du överrumplande av en förvissning av att «vara på rätt väg», men oftast som sagt efter mycken möda och uppgivelse. Här fungerar intuitionen som en signal att denna lösning eller väg är värd att hålla sej kvar på ytterligare ett tag, att lägga ner litet extra arbete på.

Kanske visar den sej längre fram inte hålla, men den har ändå fångat något väsentligt hos det samman hang du rör dig i och försöker få ordning på. Samma sak gäller när du intuitivt känner att «nu är det rätta ögonblicket» att utföra en handling, upprätta en relation, förmedla en viss känsla
eller kunskap, fråga om något och så vidare.

Också i samvaron med en annan människa kan detta inträffa. Du sitter kanske och diskuterar och oväntat börjar tankar och idéer ta form och utvecklas nästan av sig själva. Du sitter häpen och beund- rande inför ditt samtal nästan som om du bara var ett par åhörare. Det är som att få del i en nästan
utommänsklig kunskap. Denna känsla av att «allt stämmer mellan oss just nu».

Intuitionen är alltså dels ett mentalt varnings och felsökningsredskap, dels ett redskap för att bekräfta att vi kommit i harmoni med den situation, verksamhet eller det förlopp vi för tillfället är engagerade i. Därvid tydlig görs även detta förhållningssätt och sammanhang, det vill säga vi får en förfinad
erfarenhet av dess kärna och vårt innersta väsen.

Detta senare utgör den fasta grund som är basen för en intuitiv reaktion vi alla troligen stött på någon gång, nämligen att vi «får för oss att något är eller ska göras på ett visst sätt». Vi har då försökt att logiskt analysera fram ett rationellt förhållningssätt och prövat alla de inlärda rutiner som skulle
kunna vara användbara. Men ingenting har hjälpt. Med ens får vi ett vanvettigt infall, en lösning eller handling som tycks vara tvärtemot allt förnuft och alla erfarenheter.

Och när vi genomför detta visar det sig åtminstone ibland vara den rätta lösningen, fastän det egentligen aldrig borde vara den rätta lösningen, snarare tvärtom. Så har de flesta geniala uppfinningar och banbrytande vetenskapliga upptäckter uppstått, liksom nya omvälvande förhållningssätt i människoarbetet. De har stridit mot allt förnuft och all beprövad erfarenhet. Annars vore de ju inte geniala, banbrytande och omvälvande.

Intuitionen är alltså dels ett mentalt varnings och felsökningsredskap, dels ett redskap för att bekräfta att vi kommit i harmoni med den situation, verksamhet eller det förlopp vi för tillfället är engagerade i. Därvid tydliggörs även detta förhållningssätt och sammanhang, det vill säga vi får en förfinad erfarenhet av dess kärna och vårt innersta väsen.

Vid sidan om att vara ett redskap för felsökning eller blottläggande av en situations helhet, är intuitionen dessutom det enda vi har att tillgripa när vi råkar ut för det oförutsägbara, det som våra erfarenheter, rutiner, analyser och teorier inte räknat med.

Vi utför en handling eller förstår ett sammanhang på samma sätt som tidigare. Och så helt överrumplande händer något oförutsägbart som gör oss helt villrådiga. Våra rutiner och
«teorier» får inte längre fäste någonstans utan blir hängande i luften. Ofta handlar vi då i panik, det vill säga vi håller oss krampaktigt fast vid en tidigare fungerande rutin / analys, fastän den nu bär käpprätt åt skogen.

Eller så blir vi paralyserade och gör absolut ingenting, stoppar huvudet i sanden och hoppas att det oförutsägbara ska gå över, rättas till av sig självt. Men någon enstaka gång kommer till synes från ingenstans, en handling, ett förhållningssätt, en förståelse som reder ut allting. Vi låter oss handla intuitivt.

Slutligen framträder någon gång intuitionen som tids överskridande. Vi har onda aningar eller goda. Vi får varsel om något som ska hända eller någon som ska komma. Detta kan bero på att intuitionen lyckas fånga sammanhanget så förtätat att det därför går att göra avsevärt mer effektiva prognoser om framtiden än vad en logisk analys klarar av. Men det kan alternativt bero på att intuitionen kanske kan överskrida det snäva, förkrympta tidsperspektiv som vårt logiska tänkande och våra inlärda beteenden ger en illusion av att vara tiden.

När du nu börjar förstå intuitionens snarare vanliga än magiska natur, börjar du lita mer till din inneboende förmåga att veta utan att veta hur. Således bör du «tänka mindre och känna mer». Jag menar att det finns tid för grubbel, men att faktorerna du väger in när du fattar logiska beslut bara är
toppen på isberget.

Din intuition har också tillgång till det som finns under «havsytan», variabler som du kanske inte är medveten om. Så intuitiva beslut har en tendens att ligga mer i linje med din inre källa av kärlek, sanning och visdom, som alltid finns som en kontinuerligt närvarande källa inuti dig själv,
något ditt förnuft är omedvetet om.

För att börja nå fram till och lita till din intuitiva kraft måste du sluta med att vara så förnuftig. De intuitiva förmågorna är helt intakta, men ofta dolda bakom en skärm av logik, du får ett intryck av något, men om det inte verkar vettigt just då kanske du förkastar det. Att lita på intuitionen kan
innebära att du lyder en del egendom liga infall utan att medvetet förstå varför.

Lita på din intuition. Genom att göra det kan du komma i kontakt med de magiska elementen i verkligheten, få en inre vägledning och upptäcka möjligheter som annars skulle ha kunnat förbli dolda. Du blir herre över ditt eget öde. När du inte lyssnar till din intuition så blir det obalans mellan ditt
sinne, kropp och dina känslor, detta innebär en stor obalans i hela din livstillvaro, du blir inte fri när du styrs av ditt ego. Din kommunikation med andra är inte längre öppen och ärlig, du saknar själv respekt och kan därför inte respektera andra. Du lär dig att trycka undan alla dina känslor som du
inte kan acceptera eller hantera.

Lita på din inre sanning. Genom att göra det kan du komma i kontakt med de magiska elementen i verkligheten, få en inre vägledning och upptäcka möjligheter som annars skulle ha kunnat förbli dolda. Du blir herre över ditt eget öde. När du inte lyssnar till din intuition så blir det obalans mellan ditt sinne, kropp och dina känslor, detta innebär en stor obalans i hela din livstillvaro, du blir inte fri när du
styrs av ditt ego.

När du oavbrutet tränger undan och misstror din intuition och ditt sanna jag leder det till att du känner känslor av hjälplöshet, svaghet, nedstämdhet, irritation samt frustration. Vår tid dyrkar det bevisade och de faktiska kunskaperna, för att vi ska acceptera något måste det vara bevisat, kan det bli en levande upplevelse av detta, sitter kunskapen i känslan eller i ordet. För att göra vår materiella värld säker och trygg har vi skapat standardiserade beteende mönster, det är vårt sätt att göra oss en begriplig bild av vår omvärld, där egot bestämmer.

Det flesta saker som du utför går för det mesta automatiskt när du är i ett glädjerus, i extas och entusiasm över att vara i din egen valda aktivitet. På en gång som du blir upptagen av yttre och synliga tecken på att prestera något lyckas du inte. Rör du dig med hjärtat, kan du glädja dig längre när du nått målet. Utan kärlek, hängivelse samt passion till det du gör uppnår du inga resultat. När tanken på att det går bra tar plats i din kropp, går det ut över prestationsglädjen.

Tanken på vad du kan uppnå med det hela tar glädjen från dig och förstör harmonin i din prestation Tanken på en yttre belöning för dig till nederlag. I det ögonblick du tror att du kan styra det hela, börjar du att begå fel, jag ska lyckas, jag måste låta bli att begå fel, jag är bäst, sådana tankar kan bli
ditt fall. Därför är det viktigt att dyrkan av sig själv och att vara egoist måste väljas bort, då glädjen att skapa något är viktigare. Glöm dig själv och gläd dig bara över att du kan vara i glädje. Du har själv nyckeln till det geniala i dig själv, då står inte det medvetna i vägen och du låter din intuition spela första fiolen.

Vi vet mycket, men det intuitiva sättet att arbeta på kan ingen kopiera. Ingen människa utför en övning lika om inte samma person gör det lika från gång till gång. De flesta färdigheter vi har är språklösa, det är omöjligt att sätta ord och på allt vi kan. Nästan alla färdigheter som vi använder varje dag har sitt ursprung i det sanna jaget.

Jag vet att vi alla har tillgång till samma vidsträckta och mystiska kunskaps lager. Mekanismen och medlen för att få del av det finns i den intuitiva känslan, genom vilken det sanna jagets intryck flödar. Sådan information, den viskande visheten, de subtila bilderna och känslorna, finns tillgängliga
för alla som har tillräckligt med fri uppmärksamhet för att upptäcka dem.

Med lite träning kan du, allt eftersom du vänjer dig vid dina intuitiva budskap, byta kanal på samma sätt som du kan ägna merparten av din uppmärksamhet åt din fysiska syn när du går genom
en skog, medan du efter mörkrets inbrott lägger större tonvikt vid hörseln och känseln.

Ett kinesiskt ordspråk lyder ”Den vise känner sina begränsningar. Den dåraktige gör det inte ”. Att oavbrutet försöka göra det man inte är ämnad för, det som strider mot ens sanna natur, är inte bra för oss. Att ha tillit till din intuition som en duktig vägvisare är att säga ja till ett levande och spännande liv. När du är i harmoni med det du gör då styr din intuition allt går av sig själv energin flyter fritt alla aktiviteter har en mening. Intuitionen är själens visdom och en säker radar på hur du ska agera, detta innebär att ju mer öppen, ohämmad ochspontan som du är, desto bättre blir din
antenn som mottar alla radarsignalerna, detta innebär att det blir lätt att fatta beslut samt göra val och handlingar.

I vilket fall som helst börjar det med att du för ett ögonblick stannar upp, tittar, lyssnar, känner.
Det här är i allt väsentligt samma övning som du lärde dig förut, att ta en paus för en minuts tystnad eller vila. Som Ram Dass påpekade: «Ju tystare du blir, desto mer kan du höra.» Och se. Och känna.
Intuition är inte vad de flesta människor tror, det är över huvudtaget inte vad vi tänker. Förnuftet kan komplettera eller lägga sig i intuitionen, men inte ersätta den. Faktum är att intuitionen kommer från djupet av vårt sanna jag. Insikt i vardagen kräver ett fullt utnyttjade av det sanna jaget och
vår intuition

Din begränsning är mycket större än du kan föreställa dig. Låt dig inte bli stoppad av ditt egos bevisade fattigdom. Det som inte är bevisat är fullt av liv, låt dig glädjas över din obevisade livfullhet. Du är mycket rikare än den bevisade kunskapen visar. Bara du kan öppna porten till det äventyrliga och fantastiska som livet är samt upptäcka nya möjligheter i allt. Den stora glädjen är inte så långt borta som du tror.

Att ha tillit till din intuition som en duktig vägvisare är att säga ja till ett levande och spännande liv. När du är i harmoni med det du gör då styr din intuition allt går av sig själv energin flyter fritt alla aktiviteter har en mening. Intuitionen är själens visdom och en säker radar på hur du ska agera, detta
innebär att ju mer öppen, ohämmad och spontan som du är, desto bättre blir din antenn som mottar alla radarsignalerna, detta innebär att det blir lätt att fatta beslut samt göra val och handlingar.

I tanken färdas du med ljusets hastighet vår intuition flyger fram. Har du någonsin upplevt hur en ny förståelse och medvetenhet kommit fram bara för att finna att känslan är försvunnen sekunden efteråt? Vart tog denna insikt vägen och varför kunde du inte hålla kvar den? Upplevelsen av det nya perspektivet finns fortfarande kvar hos dig, men du kan inte längre se det för du faller ofta tillbaka i rutinmässiga, begränsade tankegångar och beteendemönster som skymmer ditt nya perspektiv du kopplar istället på ditt ego. Om du arbetar konsekvent med din intuition genomsyrar förändringarna
hela din gestalt.

När detta sker integreras vårt andliga, mentala, känslomässiga och fysiska jag och du kan uppleva din kreativa potential du kan «få saker att hända». När du utvecklar din intuition så lär du dig att lita på ditt sanna jag. Denna medvetenhet skapar klarhet i tankarna och lyser upp de områden där du
skapat blockeringar för din fritt flödande energi den belyser beteendemönster som inte längre är de rätta. Du kommer att börja se både var och hur du måste förändras. Dina fysiska handlingar kommer alltså att förändras genom din ökande tilltro på dig själv, det kommer att bli lätt att fatta
beslut och handla spontant och detta kommer att innebära att du blir mer effektiv.
De bästa rörelserna kommer nästan av sig själv, du kan styra dem på ditt eget speciella sätt.
Fantasin hjälper dig till nya lösningar. Du kan inte se dig själv utifrån, fundera inte på vad omvärlden tycker om dig utan var dig själv.