Din inre sanning är din inre lärare och vägledare i livet. Ordet inre sanning betyder att veta från inuti dig själv. Att följa ditt sanna jag handlar om att lära dig att lyssna till och förstå det existentiella språket. Det existentiella språket är att lära dig att lyssna till ditt sanna jag.

 

Den grundläggande vokabulären i det existentiella språket är en inre kvalitet av kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom. Att lära dig att lyssna på ditt sanna jag är att lära dig att vara i kontakt med den inre källa av kärlek, sanning och visdom, som alltid finns som en kontinuerligt närvarande källa inuti dig själv. Att lyssna på ditt sanna jag handlar om att lära dig att lyssna till livets och existensens källa inuti dig själv.

 

Din inre sanning är en grundläggande en kapacitet hos ditt sanna jag. Ditt sanna jag är dörren till hur mycket du kan tillåta livet och existensen att vägleda dig, i stället för att vara styrd av dina fixa idéer och föreställningar om hur saker ska vara. Att följa ditt sanna jag handlar om att gå ur vägen för

dig själv och din egen känsla av «jag» och bara vara med det som är. Det är att vara med den levande verkligheten i ögonblicket. Alltsedan Aristoteles dagar har vi blivit lärda att logiken är den enda vägen för att nå en lösning. Men medan logiken arbetar i en linjär steg för steg process, så tar

vårt sanna jag helt enkelt ett kvantumsprång till en lösning utan mellanliggande steg. Egot är ett utmärkt instrument för att förstå den yttre världen, men det är ett alltför grovt instrument för att förstå den inre världen och livets djupare mysterier. Vårt sanna jag är ögonblickets konstart. Vårt sanna jag är alltid i ögonblicket, i här och nu. Medan egot hela tiden pendlar som en klockas pendel mellan minnena av det förflutna och drömmarna och fantasierna om framtiden, så vårt sanna jag är alltid i ögonblicket, alltid här och nu.

 

Att se livet utifrån vårt sanna jags perspektiv är att ha en vision och att se livet ur helhetens perspektiv. Det är att förstå att livets grundläggande är ett och att vi är en del av livet. Medan egot enbart ser detaljerna, så ser vårt sanna jag helheten.

 

Att se livet ur det sanna jagets perspektiv är som att blicka ut över livet med perspektivet från bergets topp, medan att se livet enbart utifrån intellektets begränsade perspektiv är som att titta på livet från bergets fot. Genom att lära oss lyssna till vårt sanna jag så lär vi oss att vara i kontakt med

 

Vi har alla samma kapacitet, för att utveckla kontakten med vårt sanna jag. Mental stillhet, närvaro i nuet och kärlek är den grundläggande näringen, för att utveckla kontakten med vårt sanna jag. Människor med en kvalitet av hjärta och sensitivitet är oftast sanna. Ju mer vi utvecklar vårt inre

varande, vår inre källa till kärlek och sanning, den inre kvaliteten av att vara här och nu, ju mer har vi också tillgång till vårt sanna jag.

 

Det handlar om att utveckla en tillit oss själva och till den stilla rösten i vårt eget inre och varande. Genom att lära oss att ha tillit till vårt sanna jag, så kan vi få en känsla av att vara kärleksfullt och varsamt vägledda i livet. När vi har utvecklat en tillit till vårt sanna jag, så är det inte bara enstaka spridda impulser längre. Den blir en konstant tillgänglig inre källa av kärlek, sanning och visdom.

 

Vi behöver bara sluta ögonen, gå inåt, och alltid få den rätta vägledningen. När vi har erkänt vårt inre sanna jag och högre kraft uppstår den själv klara frågan. Hur kan vi kontakta eller få tillgång till den?

 

Om det finns en högre visdom eller djupare kunskap än vi normalt upplever, borde vi genom att

kontakta den kunna motta värdefull vägledning om hur vi ska leva i den här förvirrande världen. Detta gick upp för mig för några år sedan när jag påbörjade min resa mot ljuset. Sedan dess har jag upptäckt att den kunskap som finns inom oss kan nås genom det som vi brukar kalla intuition. Om vi

lär oss att kontakta samt lyssna till och följa intuitionen. Kan vi ta direkt kontakt med vårt sanna jag och högre kraft och låta den bli vår vägledare.

 

 

Våga lita på din sanning och intuition.

 

När du börjar att lita på din intuition skapar detta klarhet i tankarna samt lyser upp de områden där du skapat blockeringar för din flödande energi. Den belyser även beteendemönster som inte är de rätta, du ser vad som du kan förändra, och hur, dina fysiska handlingar kommer att förändras

genom din tilltro till dig själv.

 

Din intuition visar sig genom:

föraningar, aha upplevelser, ingivelser, förnimmelser, inre vägledning, fantasi, inre bilder, det du först känner. Jag har tidigare presenterat en mängd exempel på tillfällen när intuitionen ramlar över oss, det vill säga, då vi i allmänhet inte ens reflekterar över att vi handlar intuitivt. Eller då vi häpnar och kanske imponeras, men ändå bara passivt underkastar oss detta vi egentligen inte kan tro på som beslutsform.

 

Med växande livserfarenhet ökar emellertid tilltron till intuitionen som ett väsentligt styrmedel i livet. Vi börjar något mer aktivt lita på, ja rent av räkna med intuitionen som ett hjälpmedel. Därmed får vi ett allt större underlag för nya erfarenheter av intuitionen och dess olika uttryck.

 

Denna trevande och tveksamma tillit får en extra kick varje gång vi formulerar en tanke eller utför en handling och först efteråt upptäcker hur klok, slag färdig, träffande och adekvat tanken eller handlingen var. Det är som om någon annan sagt eller gjort det, och vi själva först efter en lång tid

efteråt lyckas avtäcka mer och mer av dess djupa innebörd. Vid dessa tillfällen kommer intuitionen inte bara före vårt förnuft utan till och med före hela vår reflekterande förmåga överhuvudtaget.

 

«Jag vet inte vad jag fick det ifrån».« Jag vet inte varför jag gjorde så här, men det var klokare än vad jag själv begrep». Vi har nästan en känsla av att en överjordisk kraft vidrört oss, eller att vi kommit i kontakt med en annan dimension av oss själva. När detta hänt ett antal gånger kommer vi att ha en väl förankrad erfarenhet av att äga en underlig förmåga att ibland säga eller göra sådant vars djupa innebörd står klar för oss långt senare.

 

Och då kan vi börja försiktigt våga använda denna erfarenhet mer medvetet. Istället för att alltid försöka vara på det klara med vad vi menar innan vi uttrycker det, eller ha analyserat en situation innan vi handlar, så kommer vi nu allt oftare att våga göra tvärtom.

 

Du kan till exempel pröva en formulering för att se vilka associationer det väcker hos dig när du hör dig uttala den. Men också för att upptäcka hur andra reagerar, det vill säga hur de svarar och reagerar på det du sagt. Efter hand upptäcker du på så sätt den fulla innebörden av vad du formulerat, och tar kanske tillbaka det eller tvärtom njuter av dess häpnadsväckande

rika kunskapsinnehåll.

 

Detsamma gäller handlingar. Istället för att redan innan försöka ringa in handlingens innebörd genom att analysera den, blottlägga dess möjliga konsekvenser utifrån våra inlärda rutiner, så utför du handlingen för att se vad som händer.

 

Du försöker tydliggöra handlingens innebörd genom att handla, inte tänka på den. Och skulle du då upptäcka att den har innebörder och konsekvenser som du inte vill stå för, ja då avbryter du handlingen. Detta förutsätter naturligtvis att du kan ge handlingen en provisorisk form, göra den som

inom parentes. En utveckling av detta är när du vågar «testa något nytt» istället för att hålla dig till beprövade rutiner och perspektiv. Detta innebär inte att du urskiljningslöst kastar dig över allt nytt bara för att det råkar vara nytt. Tvärtom innebär det att litar till att din intuition kan peka ut vad av allt nytt som skulle vara värt att pröva för just dig

 

Ytterligare ett steg tar du när du inte har något beprövat att utgå ifrån, utan ska försöka skapa eller iscensätta ett helt nytt sammanhang. Du har en mängd kunskaper, informationer, erfarenheter och iakttagelser som du ska försöka få ihop till en sammanhängande helhet, som till exempel ett begrepp,

en handling eller kanske en hel teori eller strategi.

 

Det icke intuitiva tillvägagångssättet är då att först försöka begränsa informationerna till ett litet överskådligt antal faktorer, och sedan logiskt foga samman dessa, eller kanske rentav «konstruera» en handling som tar hänsyn till just dessa faktorer. Alternativet är att gång på gång utsätta dig

för hela informations flödet, kaoset av data, och utan inskränkningar låta det växa, men då och då stanna upp och fråga dig om något sammanhang skymtar. Står du bara ut med att vänta i detta förvirrande kaos, så framträder så gott som alltid med tiden en helhet, en struktur som väver ihop

alla fragment till ett måhända motsägelsefullt men dock övergripande sammanhang.

 

Denna tillit att ett sammanhang kommer att framträda, bara du inte krampaktigt och i förtid försöker tvinga fram det, detta kan slutligen utvecklas till att även gälla egna beslut om du ska göra si eller så, förhålla sig på det ena eller andra sättet. Vi har lärt oss att man helst ska analysera varje situation

rationellt dvs. blottlägga dess olika faktorer, karlägga vilka mål som är möjliga att uppnå, vilka medel som står till buds, och vilka resurser vi själva besitter.. Först därefter ska vi besluta oss för det som med största sannolikhet ger oss en bra utdelning. Med tiden lär vi oss emellertid att allt mer misstro vår rationella förmåga att urskilja alla konsekvenser och utvecklingsvägar.

 

Alltför ofta är vi med om att välplanerade handlingar leder till sådant som vi varken avsett eller velat. Inget blir som vi tänker oss. Varje planering klarar bara av att räkna med ett litet antal faktorer, medan verkligheten består av ett oöverblickbart antal. Allt eftersom märker vi till vår häpnad

att om vi står ut med att vänta så fattar besluten sig själva bara vi inte försöker påskynda dem.

 

Kanske är det så att vår intuition bara kan fungera när ett sammanhang fått växa till sig, när verklighetens oöverblickbarhet framträtt. Då formeras ett intuitivt beslut som maximalt harmonierar med helheten. Alla beslut som fattas förhastat kommer däremot att tvingas fram av vårt förnuft utifrån våra givna rutiner och en stympad bild av verkligheten. Genom att lyssna inåt på vårt sanna jag så ökar vår intuitiva förmåga.

 

Allt fler inser vikten av att kombinera intuition och rationellt tänkande i sitt beslutfattande. I en studie ansåg 83 % av tillfrågade högre chefer att de använder intuition i sitt beslutfattande, 87 % menade att ökad intuitiv förmåga bidrar till större framgång i affärsverksamheten. Andra undersökningar

visar att chefer som till exempel börjar meditera förändras i riktning mot att bli mer intuitiva, känsliga och handlingsinriktade i sitt beslutfattande.

 

Att öka lyhördheten för vår intuition innebär inte att bortse från vårt ego. Intuition och egot kompletterar varandra. Egot kan lämpligen användas för att stödja och förstärka vår intuitiva visdom. Egot ska emellertid inte brukas för att förtrycka eller tränga undan intuitionen, vilket vi ofta gör

idag. Ofta kommer egot och intuition i motsatsförhållande till varandra.

 

När en intuitiv känsla uppstår kanske vårt ego säger «Jag tror inte på den här lösningen», «Så kan jag väl inte göra», «Vilken fånig ide» eller kommer med någon annan nedlåtande kommentar som gör att vi inte följer vår intuitiva ide. Intuitionen handlar helt enkelt om att vara lyhörd för omständigheterna

runt omkring oss och att praktisera inre lyssnande. Intuition handlar om att respektera vår inre röst som talar om vad som är bäst för oss. Intuitionen försöker även tala om för oss när vi överbelastar och pressar oss själva, men ofta ignoreras dessa inre varnande signaler.

 

Intuitionen innebär att vara i kontakt med det sanna jaget. Intuitionen handlar om att vara samstämd med sitt inre och detta hjälper oss att leva på ett mer balanserat och kraftfullt sätt. Ibland är vi i den situationen att vi fattar beslut som utgår från andra människors åsikter, trots att «något» inom

oss protesterar och råder oss att göra på annat sätt. När vårt beslut sedan inte gav något positivt resultat, säger vi med viss beklagan att vi skulle ha följt vår inre röst. Denna intuitiva

medvetenhet kommer från vårt sanna jag. Vi har alla en sådan inre vägledning som ser till vårt eget bästa och vad som är lämpligast för vår egen utveckling.

 

När du oavbrutet tränger undan och misstror din intuition, leder det lätt till att du erfar känslor av hjälplöshet, svaghet, nedstämdhet, irritation och frustration. Därför är det främsta tecknet på att du följer din intuition att du känner dig mer levande, gladare och starkare. Insikt och förståelse om dina egna begränsningar innebär att du kan arbeta med dem istället för att de ska stå i vägen och hindra dig. Begränsningarna förändras då från att vara svagheter till att bli en styrka.

Du avgör i stor grad genom dina val om du önskar att släppa lös din intuitiva kapacitet och låta den blomstra. Intuitionen är hjärtats visdom och är en säkrare radar än många tror, ju mer öppnare och ohämmad du blir, dess bättre blir också antennen som mottar alla signaler.

 

Din intuition och synintryck kommer bland annat till liv genom dina skapande aktiviteter. Utan mage och hjärtkänslan som skapas i det sanna jaget kan det bli svårt och fungera bra tillsammans med andra människor. Att ha tillit till ditt «sjätte sinne» som en duktig vägvisare, är att säga ja till ett

levande och spännande liv.

 

Har du upplevt hur en aktivitet kan vara full av glädje, har du upplevt rörelseglädje. Du rör dig som du själv vill, du upplever god rytm och flyt, själv registrerar du bara en liten bråkdel av rörelsen, du är i rörelsen med hela dig, du är nästan som i trance, helt i din egen värld. Har du känt att du nästan smälter in i omgivningen, kroppen, sinnena och naturen är samspelt i sin musikaliska upplevelse. det är det sanna jaget som dirigerar rörelserna i denna naturliga glädjesymfoni. Alla människor kan vara i rörelse med glädje.

 

Detta att vara i rörelsen vill säga att du inte är medveten hela tiden Livet ger ofta mest glädje, när du inte kräver bevis på det. Det sanna jaget får en chans till att leva färdigheten helt ut. Därför är det bra och växla från disciplin till improvisation, från det planlagda till det överraskande och från det bundna

till det öppna, du skapar en öppning till att glädja dig över friheten till att välja.

 

Du är mycket mer än du själv tror, Du har mycket mer resurser än ditt liv kan fatta Låt ditt sanna jag leva friare genom spontan aktivitet i arbetet, konst, lek och i samvaron med andra människor. När du får harmonisk enhet med det du gör, då har du valt glädjen. Då bestämmer också det sanna jaget.

Det blir nästan som om allt går lätt av sig själv, som om energin flyter fritt All aktivitet har en mening i sig själv. I detta tillstånd prövar du inte och gripa in och bevisa samt ändra på det du upplever. Du är uppmärksam, fullständigt lysande på ett nästan självständigt sätt. Du prövar inte och analysera, klassificera, evaluera eller måla resultatet. Du behöver inte vara på din vakt hela tiden.

 

Öppna vägen till din sanning & intuition

 

Du är ett medium.

Du kan läsa signalerna i din egen kropp, i dina drömmar eller vaken drömmar, i spegelbilderna du ser i vattenpölarna och i ditt hjärtats viskningar. Du är experten på ditt liv och öde. När du är uppmärksam finns det ingen som känner dig bättre än du känner dig själv.

 

Världen är ett medium.

Du kan nå intuitiv kunskap medan du betraktar ett smidigt träd som böjer sig i vinden, du kan skapa mening i molnens former, årstidernas växlingar eller en ström som vindlar nerför en bergssida kan ge insikter som förändrar ditt liv. Efter att ha utforskat metoderna att få intuitiv vägledning bör du vara medveten om detta. Precis som du kan köra bil eller titta på TV utan att förstå alla mekanismer i förbränningsmotorn eller med elektronisk överföring, kan du lita på och använda din intuition utan att känna till exakt hur den fungerar.

 

Tillit är nyckeln som öppnar porten. Nu är det dags att tillämpa vad du har lärt dig när det gäller att välja eller fatta beslut och förlita dig på dem. Livet konfronterar oss med många beslut, alternativ och val under loppet av en dag. Vänder du dig till vänster eller höger, gör du si eller så, säger du ja eller nej

 

Enbart logik och förnuft fungerar inte bra, hur mycket du än analyserar situationen. Du kan väga variabler mot varandra, jämföra för och nackdelar, vinster och förluster, tills hjärnan börjar jaga efter sin egen svans och du känner dig förlamad av all analys.

 

 

 

Du kan ha svårt att fatta viktiga beslut eftersom du är rädd för att välja fel, du kan blanda ihop det du verkligen lockas av med det du själv eller andra tycker att du borde göra. Kanske försöker du fatta beslutet alltför tidigt, långt innan det är nödvändigt eller relevant, vilket är som att försöka fundera

ut vilken fot du ska använda för att kliva ner från trottoaren ett halv kvarter bort, eller också kanske du ändå förlitar dig enbart på ditt ego och går vilse i förnufts resonemangen.

 

Följande riktlinjer är avsedda att bidra till att du öppnar dig för och litar på din förmåga att fatta intuitiva beslut:

 

Fråga dig själv

«Tänk om jag vet?» När du är osäker tveksam eller vacklande, ställ den magiska frågan «Tänk om jag vet?» till dig själv och se vad som dyker upp. Var avslappnad och betrakta det som ett spel.

 

Ju mer avslappnad du är, desto mer drar sig det vanligtvis dominanta, logiska egot sig tillbaka och tystnar, medan dina intuitiva förmågor tar ett steg framåt. Ansträng dig inte för hårt, du spelar ofta som bäst när du inte är känslomässigt engagerad i huruvida du vinner eller förlorar. Släpp logiken.

Logik stör intuitionen. Använd båda, men inte samtidigt. Okunnighet är sällhet, förvänta dig inget och vänta. Se vad som dyker upp.

 

Lita på din inneboende förmåga.

Öppna dig och lita på att din kropp ska klara av det som du står inför. Var bara närvarande. Det gäller för dig att lita på din intuition. Till och med om du tillämpar dessa riktlinjer kan du ibland ha ett alltför snävt perspektiv för att fatta ett klart beslut. Det är ju trots allt inte lätt att veta vilka konsekvenser

beslutet får om tio år. Du kan inte veta, inte säkert. Men du kan vidga ditt perspektiv genom att använda din intuitiva fantasi.

 

Intuitionen måste i slutändan bygga på tillförsikt, för ditt inre vägledningssystem leder inte nödvändigtvis till riskfria beslut. Ibland kan besluten föra dig dit du tror att du vill gå, men vid andra tillfällen då du litar på din intuition och fattar ett beslut kan du få det väldigt tufft en tid. Det innebär

inte att du fattade fel beslut utan då handlar det om att du behöver lära dig något mer innan du kan gå vidare.

 

Intuition handlar inte om visshet. Det handlar om tillit och tillförsikt. Tillförsikt är modet att behandla allt som händer som exakt det du behöver för ditt eget bästa och din egen lärdom. Ibland leder intui- tionen dig in på en svårframkomlig väg för att testa dig, härda dig och lära dig att bemöta

svårigheter och utvecklas av dem. Livet ger dig inte alltid det du vill ha, men det ger dig ständigt det du behöver. Det säger inte alltid det du vill höra, men det talar om för dig vart du behöver gå, vad du behöver göra och vem du kan lita på. En sådan förtröstan väcker liv i intuitionen, ett vidgat sätt att veta, se och handla i världen.

 

Vill du ha kontakt med din intuition så gäller all form av

meditation, Qigong, Yoga, Tai chi, närvarande i ögonblicket

och nuet, all form av avslappning, ute i naturen , rätt Andning

samt affirmationer och visualisering.

 

Att lyssna till intuitionen och att inte låta sig styras av yttre krafter.

Var kontinuerligt medveten i olika situationer om när du låter dig styras utifrån av andra människors åsikter och förväntningar och när du låter dig vägledas genom att lyssna inåt till din egen intuition, till din inre sanna röst, till din egen inre källa av kärlek, visdom och sanning.

 

Att lyssna till själen

För att kontinuerligt komma i kontakt med sin själ och med din intuition, så ställ dig själv följande fyra frågor i olika situationer t ex när du står i en valsituation eller när du ska ta ett nytt steg:

 

1. Kommer jag att älska mig själv om jag gör detta t ex tar detta nya steg, om jag väljer detta eller om jag säger detta.

2. Kommer jag att känna mig modig?

3. Är det vackert för mig?

4. Kan det göras enklare på något sätt?

 

Var inte rädd för motstånd när du går din egen väg, bara du kan öppna porten till en större värld.

Din färd genom livet bör ske med öppna sinnen, genom att du älskar livet och allt vad det har att erbjuda, där varje dag är en njutning, där du lär av både misslyckanden och framgångar, då dessa gör att du växer som människa, du måste tänka på att inte ta livet för allvarligt för du kommer ändå inte levande ur det och göra det du tycker är roligt och meningsfullt varje dag och hela tiden arbeta för att ha det så, och inte resignera för vad din omvärld tycker och tänker.

 

SANNINGEN

Vår sanning betyder att veta från inuti oss själva.

 

Vår sanning är vår inre sanna röst, vårt Sokratiska Daimonion, vår inre lärare.

 

Vår sanning handlar grundläggande om att utveckla en tillit till oss själva.

 

Vår sanning är en funktion hos vårt hjärta och hjärtat är dörren till att utveckla intuitionen.

 

Vår sanning är att vara närvarande och att ta kreativa beslut.

 

Genom att lära oss att lyssna till vår egen intuition, så utvecklas den till en ständigt närvarande inre källa till kärlek, sanning och visdom. Vi kan sluta ögonen, gå inåt och alltid få den rätta vägledningen.

 

Vår sanning är ögonblickets konstart.

 

Vår sanning är alltid i ögonblicket, i här och nu.

 

Vår sanning innebär att utveckla en tillit till oss själva, till vår egen

glädje, intelligens och kreativitet, till vår egen individualitet.

 

Vår sanning handlar grundläggande om att vara närvarande och att ta kreativa beslut.

 

Intellektet ger insikt, logik och förståelse, hjärtat ger glädje, accepterande, tillit, intuition, helande, medkänsla, vänskap, lekfullhet, humor, kreativitet och en känsla av enhet i kärlek och det inre varandet ger stillhet, en vila i sig själv, meditation, frihet och en känsla av samhörighet med livet.

 

Intuition är inte någonting som vi kan kontrollera eller forcera fram, utan intuition är mera någonting att mogna fram och att tillåta att hända.

 

Intuition är mera som musik än logik.